Granskning: Ny drivmedelsanläggning Tuvåkra

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för etablering av en drivmedelsdepå i form av en automatstation, då det i dagsläget inte finns någon sådan verksamhet i området. Planarbetet innebär att en mindre del naturmark i gällande detaljplan för del av Gammelstad, Öhemmanet 1:11 kommer tas i anspråk för att möjliggöra denna exploatering. Planområdet är beläget nordväst om Luleå stad och just norr om Storheden.

Det tänkta planområdet är i direkt anslutning till ett industriområde med övervägande del tung trafik vilket också kommer vara större delen av underlaget för automatstationen. Planområdet ligger förhållandevis avskärmat mellan järnväg, gator och industrifastigheter. I anslutning till planområdet finns rekreationsmöjligheter som inte kommer bli negativt påverkade av planen. Området är ca 2000 kvadratmeter stort.

Detaljplanen upprättas med så kallat standardförfarande, enligt Plan- och Bygglagens (2010:900) lydelse efter 2 januari 2015. Standardförfarande kan tillämpas när vissa villkor är uppfyllda, bland annat ska planförslaget vara förenligt med översiktsplanen. I detta fall görs bedömningen att planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

OBS! Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 2017-12-06 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planförslaget visas för information fr o m 2017-11-14 t o m 2017-12-06 i följande lokaler: Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Rådstugatan 11, vån 5

Synpunkter på detaljplanen skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning stadsplanering, Sektion plan, 971 85 Luleå.

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Ange tydligt namn och adress i skrivelsen.

Senast 2017-12-06 vill vi ha din skrivelse.

Aktuella handlingar
Granskning
Plankarta med planbestämmelser
öppnas i nytt fönster
Planbeskrivning
öppnas i nytt fönster
Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster

Samråd
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Anton Snell Erlandsson 0920-45 55 99
anton.snell.erlandsson@lulea.se

Tf Planchef Daniel Rova 0920-45 37 04
daniel.rova@lulea.se

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://www.lulea.se/