Samråd: Förtätning av bostäder på Notviken

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra bostäder med tydlig miljöprofil som samspelar med naturen. Planen medger 7 – 8 flerbostadshus i 2 – 3 våningar. Detaljplanens syfte är även att säkerställa allmänhetens tillgång till grönområdet från Hyvelgränd/Stickvägen.

Detaljplanen omfattar del av Notviken 4:40 och är beläget inom ett grönområde ca 4 km norr om Luleå centrum. I norr gränsar planområdet mot Stickvägen och fastigheterna vid Hyvelgränd, i öst mot fastigheterna vid Spånvägen, i väst mot Mjölkuddsvägen samt i söder mot kvarvarande grönområde. Planområdet är ca 3 ha.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanens intentioner. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat planförfarande.

Samrådsmöte

För utbyte av information och synpunkter kring planförslaget så bjuder kommunen in till ett allmänt samrådsmöte tisdag den 29 maj klockan 18.30 i Tunaskolans aula.
Adress: Mjölkuddsvägen 289

Planförslaget visas för information fr o m 2018-05-18 t o m 2018-06-08 i följande lokaler:
Stadsbyggnadsförvaltningen,
Stadshuset, Rådstugatan 11, vån 5
Stadsbiblioteket,
Kulturenshus, vån 3

Synpunkter på detaljplanen skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning stadsplanering,
Sektion plan, 971 85 Luleå.
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se
Ange tydligt namn och adress i skrivelsen.
Senast 2018-06-08 vill vi ha din skrivelse.


Aktuella handlingar
Samråd
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Utredningar som underlag
Trafikbuller 180420öppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Mia Sunström 
mia.sundstrom@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung
annelie.granljung@lulea.se

 Detta inlägg finns i sin helhet på Luleå kommun (Nyheter) hemsida http://www.lulea.se/