Start Locals - Luleå Kommun

- Luleå Kommun

Välkommen till Luleå kommuns ”samlingssida” hos Luleå Gratistidning. Nedan listas deras senaste inlägg. I ”sidofältet” till höger visas annan relaterad information. Besök Luleå kommuns egen hemsida – klicka på logotypen till höger.

Luleå toppar solligan i år, igen!

Luleå är med i toppen av solligan år efter år och hamnade återigen på pallplats. Sedan Sveriges Television startade mätningarna år 1990 kan Luleå nu stoltsera med totalt fem förstaplaceringar, fem andraplaceringar och fyra tredjeplaceringar. Varför Luleå ofta får mycket soltid svarar meteorologen Sandra...

Vårt Luleå på väg

Söndagen den 9 september är det val inte bara till riksdag och landstingsfullmäktige, utan även till kommunfullmäktige. 61 902 Luleåbor är röstberättigade som ska välja 61 ledamöter i kommunfullmäktige, kommunens hösta beslutande instans. I Vårt Luleå presenterar partierna i fullmäktige sina program för Luleå,...

Ny förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen utsedd

Anders Persson tillträder sin nya tjänst den 1 oktober 2018 Anders Persson blir ny chef för Kultur- och fritidsförvaltningen i Luleå kommun. Han kommer närmast från en tjänst som verksamhetsledare för Leader Lappland. Anders Persson har tidigare bland annat arbetat med kultur- och besöksnäringsfrågor vid...

Planering pågår inför utvecklingsplan Porsön

I maj 2018 beslutade kommunfullmäktige om syftet och resultaten för utvecklingsplan Porsön. Utvecklingsplanen ska bidra till Ökad jämlikhet mellan grupper Öka de boendes aktiva deltagande i samhällslivet Ökad trivsel och stolthet Öka attraktionskraften för företagsetableringar på Porsön Fokus på barn och unga Fokus i utvecklingsplanen ska ligga på barn och unga....

Så kan kommunen och det civila samhället samarbeta

En framgångsfaktor för att skapa ett gott liv i Luleå är samverkan mellan det civila samhället och kommunen. Därför har representanter från kommunen, föreningar och organisationer träffats vid ett par tillfällen för att tillsammans hitta nya former för samarbete och samverkan. Dialogerna har nu mynnat...

Information gällande politiska partiers besök i gymnasiebyn

Förfrågan om att få besöka Luleå gymnasieskola för att informera om sin politik ska ske i god tid innan besöket. Informationen får ske på allmänna ytor inom gymnasiebyn. Partier som hör av sig med förfrågan att få besöka skolans olika kvarter anvisas - efter...

Studenter från olika länder lär av varandra

Studenterna har rest runt och besökt varandras länder och undersökt marknaden för innovationer i respektive land. Ett syfte är att skapa möjligheter för fler kvinnliga globala företagare. I och med detta har studenterna testat att jobba i globala team, att arbeta med och i...

Antalet anmälda brott i Luleå har minskat

Under perioden januari–juli 2018 anmäldes 5 297 brott i Luleå, en minskning med 150 anmälda brott jämfört med samma period år 2017. I hela lokalpolisområdet Luleå-Boden anmäldes totalt 7 008 brott under perioden vilket är en minskning med drygt 400 brott i området jämfört...

Ändring av infart till verksamhet Porsön

En ny detaljplan för hela fastigheten Porsön 1:416 har under slutet av mars vunnit laga kraft (PL 456) där syftet med planen är att möjliggöra för serverhallar och tillhörande energianläggningar. Under vidare projektering och utredning för genomförande av planen har väsentligt bättre lösningar för...

Kulturmiljövärden i Råneå

Syftet med detaljplanen är också att genom planbestämmelser säkerställa arkitektur- och kulturhistoriska värden i bebyggelse och miljöer inom planområdet, samt ge planenlig rätt för kulturhistoriskt intressant gårdsbyggnad. Gårdsbyggnad är flyttad från närliggande fastighet Råneå 6:54. Planområdet ligger i Råneå, ca meter nordväst om kyrkan och...

Tidigare inlägg